De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

DESCOBRINT L’AUTISME O TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA

OurBlog

3 juny, 2016

DESCOBRINT L’AUTISME O TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA |, , , ,

COM DEFINIM AUTISME?

L’autisme és un trastorn del neurodesenvolupament que acull una gran varietat de característiques i símptomes diferents. És per aquest motiu que l’ “autisme” s’anomena Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

PER QUÈ ESPECTRE?
La paraula “espectre” o “continu de trastorns”, es refereix a l’àmplia gamma de símptomes, habilitats i nivells de deteriorament o discapacitat que poden tenir els nens amb el TEA.
Alguns nens pateixen un deteriorament lleu, mentre que altres estan greument discapacitats. Per tant, el concepte engloba des de casos més greus fins a casos més lleus i amb molt bon pronòstic.

PER TANT, TOTS ELS INFANTS AMB TEA SÓN DIFERENTS?
Sí, tots i cada un d’ells són diferents (com tothom). Comparteixen símptomes i característiques, però cada un dels nens expres
sa uns símptomes concrets, aquests tindran una significació o gravetat diferent, i l’evolució també serà diferent en cada cas. Cada nen posseeix una personalitat única i l’expressió del trastorn, per tant, és diferent en cada cas.

LLAVORS, COM ES RECONEIX A L’AUTISME?
Cada cas és diferent, però totes les persones amb TEA sempre comparteixen dificultats relacionades amb aquestes tres àrees:
Comunicació verbal i no-verbal
Per exemple, poden patir retards en l’adquisició del llenguatge i, quan el llenguatge és present, hi ha alteracions en la capacitat per iniciar o mantenir una conversa, així com en la seva forma. No fan servir el llenguatge verbal i/o corporal com a comunicació funcional, tenint dificultats en la seva pragmàtica (llenguatge social).
Interacció social
Per exemple, mostren dificultats per iniciar i/o participar en jocs amb altres nens o adults, tenen respostes inapropiades en les relacions socials formals. Els costa entendre el concepte de les relacions. Tenen dificultats en el contacte visual amb altres persones, així com en la realització d’expressions i gestos comunicatius durant la interacció.
Restricció d’interessos i comportaments estereotipats i repetitius
Per exemple, la insistència exagerada en una mateixa activitat,en rutines o rituals específics; presentant també escassa tolerància als canvi d’aquestes rutines. Sovint solen tenir interessos restringits en temàtiques inusuals o en una freqüència fora del que s’esperaria.


QUAN ES POT REALITZAR UN DIAGNÒSTIC DE TEA?

Sempre que hi hagi sospita, encara que el nen sigui molt petit, hauria de ser avaluat per un professional amb la formació i experiència específica per aquest trastorn. És molt important una detecció precoç, ja que es traduirà en una intervenció primerenca, tant per als nens com per les seves famílies, la qual cosa contribuirà a reduir l’estrès familiar, augmentar la seva capacitat d’afrontament i millorar el desenvolupament de l’adaptació social de l’infant en el futur. El diagnòstic de TEA es pot avaluar a partir dels 12 mesos d’edat, i normalment entre els 4 o 5 anys, els símptomes ja són prou florits com per poder avaluar adequadament i realitzar el diagnòstic.

COM S’AVALUA I DIAGNOSTICA EL TEA?
Hi ha dues proves diagnòstiques per a la valoració dels trets i característiques de l’autisme.
– Una entrevista als pares on es registra tota la informació necessària sobre el nen, des del seu desenvolupament durant els primers mesos de vida, fins a les seves conductes actuals, interessos, manera de relacionar-se, etc.
– La prova que es realitza al nen se centra en observar la seva conducta, per exemple, en com es relaciona i es comunica, la forma en que aconsegueix les coses que desitja, els seus interessos, com s’implica en activitats de joc … al mateix temps que s’observa si mostra algunes conductes que poden semblar inusuals.
Alhora, serà necessari en tots els casos, avaluar el nivell del funcionament cognitiu.

UN COP DETECTAT, QUÈ PODEM FER?
Un cop tenim el diagnòstic, el camí continua. Per sort hi ha molta feina a fer, i normalment els nens amb TEA solen respondre bé al tractament.
El tractament ha de ser individualitzatsegons el seu perfil cognitiu-conductual de punts forts i febles, per la qual cosa és bàsica una avaluació especialitzada per detectar aquests punts.
És fonamental conèixer quins enfocaments de tractament i intervenció han demostrat de manera científica i contrastada la seva eficàcia, doncs aquests seran els adequats a les necessitats dels nens. Li aconsellem que confiï en els especialistes a l’hora d’assessorar-se. Ara per ara, l’educació individualitzada i els suports especialitzats són les eines més efectives per afavorir el seu desenvolupament. El tractament del TEA inclou, com a base fonamental, l’educació a la família i escola de les necessitats d’aquests nens. És imprescindible que el seu entorn (família i escola, principalment) conegui les seves característiques, l’entengui i l’acompanyi.

QUINA EVOLUCIÓ PODEM ESPERAR D’UN INFANT AMB TEA?
L’evolució o pronòstic és molt variable i depèn de molts factors com per exemple, el rendiment cognitiu, la presència d’altres trastorns associats, el nivell de llenguatge, etc. L’entorn o context (familiar, escolar i social) del nen amb TEA, incidiran en gran mesura en el desenvolupament d’habilitats de l’infant, i per tant el seu pronòstic, tot i la cronicitat dels TEA, la qual mai s’ha de deixar de tenir en compte.

Comentaris

Sorry no comment yet.

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close