De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

que-fem-fer-tu-vincles

Què fem per tu?

El que sabem fer millor

Els nostres serveis estan adreçats a la primera infància, la població infanto-juvenil i adulta així com persones que han patit un dany cerebral adquirit o amb presència de malalties neurològiques, i a les seves famílies.

neuropsicologia

Neuropsicologia

L’avaluació neuropsicològica pretén determinar l’estat cognitiu i afectiu de la persona incloent:

 • L’exploració de les capacitats o funcions cognitives (atenció, memòria, llenguatge, pràxies, gnòsies, funció executiva…).
 • El nivell d’autonomia de la persona a la seva vida quotidiana (socialització,   activitats bàsiques, motricitat…).
 • La valoració de canvis afectius, conductuals i de personalitat quan la causa és una patologia neurològica.

Gràcies a la valoració neuropsicològica es pot realitzar un pronòstic més ajustat de l’evolució de la persona així com de la intervenció (tant mèdica com psicològica).

Els objectius de l’avaluació i intervenció neuropsicològica són:

 • Diagnosticar trastorns de l’aprenentatge i del neurodesenvolupament:
  • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorns de la Lectura i l’Escriptura (Dislèxia, Disgrafia, Disortografia)
  • Discalcúlia
  • Altes Capacitats
  • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
  • Trastorn de l’Aprenentatge No-Verbal (TANV)
  • Discapacitat intel·lectual
  • Trastorns de la Coordinació Motriu (TDC, dispràxies)
  • Temps Cognitiu Lent (TCL)
  • Trastorns de les funcions executives secundàries a un dany cerebral
  • Trastorns de la conducta
  • Trastorns de l’esfera afectiva (ansietat i depressió)
 • Contribuir al diagnòstic diferencial de patologia neurològica (malalties neurodegeneratives com la demència tipus Alzheimer).
 • Avaluació i rehabilitació del dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives:
  • Ictus (AVC)
  • Traumatismes Cranioencefàlics (TCE)
  • Tumors cerebrals
  • Escleròsi Múltiple (EM)
  • Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
  • Malaltia de Parkinson
  • Malaltia d’Alzheimer
  • Demències
psicologia

Psicologia

Els professionals especialitzats s’encarreguen de l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció en:

 • Dificultats emocionals i/o d’ansietat: angoixa, fòbies, inseguretat, baixa autoestima, inestabilitat, baixa tolerància a la frustració, tristesa, irritabilitat.
 • Dificultats de comportament: hiperactivitat, impulsivitat, agressivitat, conductes negativistes i/o desafiants, autocontrol baix.
 • Dificultats de relació i/o adaptació: rigidesa, timidesa, dificultats de socialització, manca d’habilitats i recursos personals.
 • Aquest servei va adreçat a infants, adolescents, joves i adults. Tant a nivell individual com familiar i/o de parella, en funció de les necessitats.
psicopedagogia

Psicopedagogia

 • Treballem específicament les dificultats d’aprenentatge relacionades amb la lecto-escriptura, el càlcul i l’expressió i comprensió escrita.
 • Facilitem pautes, eines i recursos per a millorar el rendiment escolar i personal dels infants i adolescents.
 • Tenim l’objectiu d’aconseguir i afavorir els hàbits i estratègies d’estudi, l’autonomia, la relació, l’autoestima, l’organització i la planificació.
 • Aquest servei també l’oferim a domicili per a les famílies que ho necessiten.
logopedia

Logopèdia

Realitzem l’avaluació, diagnòstic, tractament i prevenció de problemes relacionats amb el llenguatge oral o escrit, la parla, la veu, la comprensió, la comunicació no-verbal, la deglució, la respiració, etc.

 • Problemes de parla (retard de la parla, dislàlies, disfèmia, taquifèmia, deficiència auditiva)
 • Problemes de llenguatge (retard del llenguatge, trastorn específic del llenguatge, trastorn de l’espectre autista)
 • Problemes de veu (disfonies funcionals o orgàniques)
 • Problemes de lectura i escriptura (retard en l’adquisició de la lecto-escriptura, dislèxia, dificultats d’expressió i comprensió lectora)
 • Alteracions miofuncionals (deglució atípica, respiració oral, hipotonia orofacial, posició lingual)
 • Alteracions congènites (fissura palatina, llavi leporí)
neurologopedia

Neurologopèdia

És l’especialitat de la logopèdia que s’ocupa de l’avaluació, diagnòstic i tractament de:

 • Problemes de la parla (disàrtria, anàrtria, apràxia)
 • Problemes del llenguatge oral i escrit (afàsia, alèxia, agrafia)
 • Problemes de la veu (hipofonia, paràlisi de cordes vocals)
 • Problemes de deglució i alimentació (disfàgia)

Totes aquestes alteracions són degudes a un dany cerebral adquirit, malaltia neurològica o neurodegenerativa i demències.

Acompanyament i suport en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Acompanyament i teràpia familiar

Acompanyem les famílies en el seu creixement personal i familiar, busquem crear un espai de treball relacional des d’on afrontar les situacions de malestar entre pares i fills, entre germans, etc.

S’utilitzen els propis recursos de la família com a instrument de canvi. Intervenim des d’una mirada constructivista i global amb l’objectiu de millorar el funcionament de la família, potenciar el suport emocional entre els membres d’aquesta, arribar a comprendre’ns més, tenir més habilitats per a resoldre conflictes quan aquests es donen, etc.

Donem molta importància a la cooperació entre els membres de la família, a la creativitat i l’humor, a l’afecte i la complicitat.

Acompanyament i teràpia familiar

Acompanyament i suport en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Avaluació i diagnòstic: Cal primer tenir un diagnòstic elaborat per un professional especialitzat. Des de Vincles duem a terme una valoració minuciosa de les capacitats i habilitats del nen o nena, per així dissenyar el tractament més òptim/funcional i individualitzat possible.
Per aconseguir-ho, l’avaluació pot arribar a estendre’s a diferents àrees, depenent del cas:

 • Entrevista amb els pares o cuidadors principals.
 • Administració de proves diagnòstiques específiques per al trastorn.
 • Sessió de joc lliure i/o entrevista amb el nen/a per conèixer les seves habilitats.
 • Administració de proves que avaluïn les seves capacitats cognitives.
 • Entrevista amb l’escola per conèixer el seu comportament en aquest àmbit.

Metodologia de treball: Procurem sempre treballar de manera dinàmica i relacional tant amb l’infant com amb el seu context (família i escola). Entenem tant la família (principalment), com l’escola (en la mesura del possible), com agents actius de la intervenció.

Oferim un espai on es recullen dubtes, inquietuds i dificultats que puguin sorgir i que formaran part dels objectius de treball. Ens mantenim coordinats amb l’escola de forma constant per tal de conèixer l’evolució de l’infant i abordem i gestionem les dificultats que es puguin donar dins del marc escolar.

L’abordatge que fem és interdisciplinar i per tant, poden intervenir diversos professionals en funció de les necessitats (neuropsicòleg, psicòleg, psicopedagog, psicomotricista i/o logopeda) i la freqüència de les sessions és setmanal, entre un i dos cops per setmana, i de durades entre 45′ i 90′.

Objectius de treball:

 • Reconèixer i expressar emocions pròpies i dels altres
 • Gestionar emocions pròpies i dels altres
 • Treballar les habilitats socials i comunicatives
 • Garantir la màxima autonomia possible en el dia a dia
 • Fomentar les conductes positives que ajuden a l’infant a evolucionar favorablement
 • Afavorir la flexibilitat i la capacitat d’adaptació davant dels canvis i els reptes que ens puguem trobar
 • Involucrar a la família: oferint pautes i recursos, ajudant a la comprensió de la situació i fent-la participar en el desenvolupament del seu fill/a
 • Abordar dubtes i dificultats que puguin sorgir durant el nostre acompanyament
psicomotricitat

Psicomotricitat

És l’especialitat que avalua i intervé en el desenvolupament de les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques, sensorials i motrius que s’utilitzen per expressar-se i relacionar-se en un entorn.

El psicomotricista s’encarrega de:

 • Estimular aquestes interaccions en els més petits
 • Restablir-les o desenvolupar-les en aquells infants que presenten dificultats
 • Recuperar-les o compensar-les en adults que pateixen un dany neurològic
Orientació professional

Orientació professional

Espai individual d’orientació professional, des d’on acompanyem la gestió del canvi personal/professional en el moment vital de cadascú i partint de les habilitats i els recursos personals, com a font de creixement personal i motor de canvi.

Oferim estratègies per enfocar i emprendre una carrera professional, ajudem a ampliar el ventall de possibilitats dins del marc d’interès de la persona, des de l’autoconeixement i l’autodescobriment.

També acompanyem canvis d’actitud a la feina, canvi de feina o de sector professional, establint un pla d’acció, preparant-nos de cara als requeriments de les entrevistes laborals, partint dels interessos i la motivació personal i en consonància amb el perfil professional que es busca trobar i desenvolupar.

Supervisió de casos clínics

Supervisió de casos clínics

Espai des d’on poder supervisar casos clínics, en format de sessions individuals o grupals. Dirigit a professionals dins de l’àmbit de la salut, educatiu o social que comencen a endinsar-se en el seu propi recorregut de pràctica clínica i busquen trobar un acompanyament en els casos des d’una mirada àmplia i contrastada.

Observem, analitzem conjuntament i generem propostes en el treball que s’estigui duent a terme.

L’objectiu serà enriquir-se de coneixements, canviar el mapa mental del cas, alliberar angoixes o expressar sentiments que ens evoca el cas, empoderar-se amb nous recursos i una nova mirada.

Supervisem casos d’infants, adolescents, famílies, parella i adults.

Prenatal

Psicologia perinatal

Acompanyem tots els processos relacionats amb la maternitat, des de la recerca d’embaràs, l’embaràs, preparació al part (oferint eines i recursos per a un part positiu), el postpart i els primers mesos de criança. Oferim suport, acompanyament i eines per transitar aquesta etapa tan sensible de les dones amb calma, serenitat, confiança i seguretat.

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close